ಹಾವರ್ತಿಯಾ

 • Haworthia Blue Mirror

  ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಬ್ಲೂ ಮಿರರ್

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ: ಕೂಪೆರಿ ವರ್
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Haworthia Plant truncata Purple

  ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರಂಕಾಟಾ ಪರ್ಪಲ್

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ವಿಧ : H.maughanii) ಕೂಪೆರಿ ವರ್.
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Haworthia cooperi var. leightonii

  ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಕೂಪೆರಿ ವರ್.ಲೈಟೋನಿ

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Haworthia truncata SHINKIROU

  ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಟ್ರಂಕಾಟಾ ಶಿಂಕಿರೌ

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ವಿಧ : H.maughanii
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Haworthia Neon Light

  ಹಾವರ್ಥಿಯಾ ನಿಯಾನ್ ಲೈಟ್

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Haworthia cooperivar. venusta Var

  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ಕೂಪೆರಿವರ್.ವೆನುಸ್ಟಾ ವರ್

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ: ಕೂಪೆರಿ ವರ್.
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Variegated Haworthia cooperi var. truncata

  ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಕೂಪೆರಿ ವರ್.ಟ್ರಂಕಟಾ

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ವಿಧ : H.ಸೆಟಾಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Succulent Plant Haworthia Hongyan’

  ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯ ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಹೊಂಗ್ಯಾನ್'

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Haworthia truncata Okagami

  ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಟ್ರಂಕಾಟಾ ಒಕಾಗಾಮಿ

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ವಿಧ : H.maughanii
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Haworthia Pinpo’ Variegated

  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ಪಿನ್ಪೊ' ವೈವಿಧ್ಯಮಯ

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಹಾವೋರ್ಥಿಯ ವಿಧ : H.ಸೆಟಾಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Succulent Plant Haworthia Ice city

  ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯ ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಐಸ್ ಸಿಟಿ

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

 • Succulent Plant Haworthia Tian Shu

  ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯ ಹಾವೋರ್ಥಿಯಾ ಟಿಯಾನ್ ಶು

  ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು
  ವೈವಿಧ್ಯ: ಹಾವರ್ಥಿಯಾ
  ಗುಣಲಕ್ಷಣ : ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆ ಮೃದುವಾದ ಎಲೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಫೈಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ರಸವತ್ತಾದವು
  ಅಥವಾ ಗಂಟುಗಳು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (ಪಟ್ಟೆ);ಮೃದುವಾದ ಎಲೆಗಳು ರಸವತ್ತಾದ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ
  ಸಸ್ಯದ ಆಕಾರ: ಕಲ್ಲಿನ ಆಕಾರ
  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಬರ ಪ್ರತಿರೋಧ
  ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

12ಮುಂದೆ >>> ಪುಟ 1/2